Xây dựng sơ đồ trải dây quấn stator

1. Yêu cầu

– Các đầu đầu hoặc đầu cuối của các pha trong cuộn dây phải được đặt lệch nhau 1 góc 120o.

– Dây quấn stator cả 3 pha cần phải đối xứng, sức điện động của chúng phải bằng nhau về trị số và lệch nhau 120o, dạng đường cong sức điện động hoặc sức từ động của từng pha phải giống hệt nhau.

– Mỗi pha phải có cùng 1 tổ bối dây và được đấu như nhau, số vòng tác dụng của mỗi pha phải bằng nhau.

– Số tổ bối dây và số vòng dây của một nhánh song song của từng pha phải giống nhau.

2. Quy trình xây dựng sơ đồ trải dây quấn stator

Bước 1: Xác định tổng số rãnh Z của lõi sắt stator. Sau đó đánh số thứ tự từ 1 đến Z tương ứng với số rãnh.

Hình 1. Xác định tổng số rãnh stator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bước 2: Tính bước cực và dựa vào đó để phân ra các cực từ trên stator.

Hình 2. Chia số bước cực trên stator

Bước 3: Tính số rãnh q của các pha A, B, C có trên một bước cực từ τ và phân số rãnh theo thứ tự A – C – B.

Hình 3. Thứ tự rãnh stator của các pha

Bước 4: Vẽ pha A trước, trong mỗi nhóm có 2 bối dây. 

Hình 4. Sơ đồ quấn dây pha A

-Tiếp đến lần lượt vẽ tiếp 2 pha B và C cách nhau 120º. Sau khi hoàn thành ta được sơ đồ trải dây theo kiểu quấn mình chọn (đồng tâm và đồng khuôn).

Hình 5. Sơ đồ trải dây kiểu đồng tâm

Hình 6. Sơ đồ trải dây kiểu đồng khuôn

Hình 7. Sơ đồ trải dây kiểu móc xích
Hình 8. Sơ đồ trải dây đồng tâm 2 mặt phẳng