Xác định các tham số của máy biến áp

Mục đích của việc xác định các tham số MBA

  • Tính toán xác định hiệu suất máy biến áp.
  • Tính toán xác định biến đổi điện áp theo phụ tải của MBA.
  • Tính chọn vận hành song song máy biến áp.
  • Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp.
  • Tính chọn giá trị tác động của bảo vệ relay.