EPLAN ProPanel – Model views

1. Giới thiệu

  • Model view là gì? Model view đơn giản là một loại bản vẽ giống như Schematic multi – line, hay single – line,… Tuy nhiên nó đã được tiêu chuẩn hóa nhằm mục đích là hiển thị, đo đạc các thiết bị, tủ bảng điện cả 2D và 3D ngoài việc tạo bản vẽ đơn thuần, việc này rất có ích cho công tác xuất bản vẽ và thi công.
  • Các bản vẽ Model view thường sẽ được thêm kích thước, định nghĩa, ký tự, list thiết bị,.. chúng đều có thể được thêm tự động theo các mẫu có sẵn của phần mềm.

  • Một bản vẽ Model view có thể có nhiều khung bản, các khung này có thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau của vật thể, phân biệt cơ bản nhất là hai góc nhìn là 2D và 3D:

2D: Top (1), Bottom (2), Left (3), Right (4), Front (5) and Rear (6).

3D: SW (1), SE (2), NE (3), and NW (4).

2. Các bước tạo Model views

Chọn dự án để hiển thị bảng vẽ model views và tùy chọn các thông tin theo bảng

Chọn theo đường dẫn Insert  > Graphic > Model view và hình ảnh dự án hiển thị theo bảng vẽ Model view:

Sau khi chọn xong ta thực hiện tiếp như sau:

Và ta được bảng vẽ Model view theo 2 bảng vẽ từ góc nhìn trước của mặt trong tủ mà cửa tủ

3. Các chức năng thường được sử dụng

  • Automatic Dimensioning: Chức năng tự động đo kích thước 

Trong quá trình tạo một model view hoặc sau khi đã tạo xong chúng ta có thể dùng chức năng Automatic Dimensioning để lấy kích thước các của thành phần đặt trên panel tủ.

Chú ý ở phần Dimensioning chúng ta có thể lựa chọn 3 cách đo như nhau:

Ví dụ với thanh rail:

  • Enclosure Legend: Chức năng xuất báo cáo liệt kê 

Sau khi có được bản vẽ Model view, để liệt kê để xuất báo cáo quản lý dự án chỉ với các thiết bị có trên bản vẽ Model view vừa tạo thì thực hiện theo đường dẫn Utilities > Reports > Generate và có thể khởi tạo bằng cách nhấn chuột phải hoặc chọn như hình:

Ta thực hiện đầy đủ quá trình tiếp theo

Sau khi hoàn thiện các tùy chọn thì ta có kết quả thực hiện

4. Video tham khảo