Điều khiển thuỷ lực liên tục

1. Bộ điều khiển tích phân thủy lực

Hình 1. Nguyên lý cấu tạo bộ điều khiển tích phần thuỷ lực

2. Bộ điều khiển tỉ lệ thuỷ lực

Hình 2. Nguyên lý cấu tạo bộ điều khiển tỉ lệ thuỷ lực 

Hình 3. Sơ đồ khối

3. Bộ giảm chấn thủy lực

Hình 4. Nguyên lý cấu tạo bộ giảm chấn thủy lực

Hình 5. Đáp ứng bước và sơ đồ khối

4. Bộ điều khiển tỷ lệ – tích phân thủy lực

Hình 6. Nguyên lý cấu tạo bộ điều khiển tỷ lệ – tích phân thủy lực
Hình 7. Sơ đồ khối

5. Bộ điều khiển tỷ lệ – vi phân thủy lực

Hình 8. Nguyên lý cấu tạo bộ điều khiển tỷ lệ – vi phân thủy lực
 Hình 9. Sơ đồ khối

6. Các ví dụ về hệ thống điều khiển thủy lực

6.1. Hệ thống điều khiển mức chất lỏng

Hình 10. Hệ thống điều khiển mức chất lỏng

Hình 11. Sơ đồ khối

6.2. Bộ điều khiển ống phun thủy lực

Hình 12. Nguyên lý cấu tạo ống phun thuỷ lực

6.3. Hệ thống điều khiển servo thủy lực

Hình 13. Sơ đồ hệ thống điều khiển servo thuỷ lực

Hình 14. Sơ đồ khối

6.4. Hệ thống điều khiển tốc độ

Hình 15. Sơ đồ hệ thống điều khiển tốc độ

Hình 16. Sơ đồ khối hệ thống

error: Real Group - Efficiency Projects