Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ

Nói chung trên stator của máy điện không đồng bộ có dây quấn m1 pha (thường m1 = 3), trên rotor có dây quấn m2 pha (m2 = 3 đối với động cơ rotor dây quấn, còn đối với động cơ rotor lồng sóc m2 > 3 – dây quấn nhiều pha). Như vậy trong máy có hai mạch điện không nối với nhau và giữa chúng chỉ có sự liên hệ về cảm ứng từ. Khi máy làm việc bình thường, trên dây quấn stator có từ thông tản, và tương ứng có điện kháng tản, trên dây quấn rotor cũng vậy và giữa hai dây quấn có hỗ cảm. Vì vậy ta có thể coi máy điện không đồng bộ như một máy biến áp mà dây quấn stator là dây quấn sơ cấp, dây quấn rotor là dây quấn thứ cấp và sự liên hệ giữa hai mạch điện sơ cấp và thứ cấp là thông qua từ trường quay (ở máy biến áp là từ trường xoay chiều). Do đó có thể dùng cách phân tích kiểu máy biến áp để nghiên cứu những nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ như: thiết lập các phương trình cơ bản, mạch điện thay thế, đồ thị vector,… và phần nào sử dụng những kết quả đạt được khi phân tích máy biến áp.

Cần chú ý là khi phân tích nguyên lý cơ bản của máy điện không đồng bộ, ta chỉ xét đến tác dụng của sóng cơ bản mà không xét đến tác dụng của sóng bậc cao vì tác dụng của chúng là thứ yếu.

error: Real Group - Efficiency Projects