Điều khiển đèn LED thông qua kết nối Bluetooth bằng App trên điện thoại di động

1. Chuẩn bị

2. Sơ đồ nguyên lý

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý điều khiển đèn LED.

3. Lập trình và thiết kế giao diện cho App điều khiển

3.1. Lập trình

int ledPin = 13;
String readString;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
while (Serial.available())
{
delay(3);
char c = Serial.read();
readString += c;
}
if (readString.length() >0)
{
Serial.println(readString);
//Kiểm tra đoạn text được gửi từ điện thoại.
if (readString == "on")
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
if (readString == "off")
{
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
readString="";
}
}

3.2. Thiết kế giao diện trên điện thoại

Các bạn hãy vào trang web MIT App Inventor, đăng nhập bằng tài khoản Gmail để bắt đầu cho việc thiết kế giao diện.

Link trực tiếp đến trang web: http://ai2.appinventor.mit.edu.

Hình 2. Giao diện trên điện thoại được thết kế bằng MIT App Inventer.

Các bạn có thể tải App điều khiển Tắt – Mở LED mẫu trên về điều khiển thử.

Hình 3. Lập trình cho App giao diện trên điện thoại.

4. Sơ đồ đấu nối phần cứng

Hình 4. Sơ đồ đấu nối phần cứng.

5. Kết luận

Từ việc kết nối giữa phần cứng và điện thoại di động sẽ làm tiền đề để giúp chúng ta phát triển mô hình xe điều khiển từ xa thông qua kết nối Bluetooth.

Trần Lê Mân

error: Real Group - Efficiency Projects