Điều khiển 2 động cơ một chiều (DC Motor) chạy đồng tốc sử dụng Arduino

1. Chuẩn bị

2. Sơ đồ nguyên lý

Hình 1. Điều khiển 2 động cơ một chiều (DC Motor) chạy đồng tốc sử dụng Arduino.

3. Lập trình và mô phỏng

3.1. Lập trình

/*Khai báo các cổng*/
int InB1=4;
int InA1=5; //cổng PWM 
int InB2=7;
int InA2=6; //cổng PWM

/*Cài đặt các chân*/
void setup()
{
// Khai báo chức năng chân
pinMode(InB1,OUTPUT);
pinMode(InA1,OUTPUT);
pinMode(InB2,OUTPUT);
pinMode(InA2,OUTPUT);

Serial.begin(9600); 
}

void loop()
{
 chaythuan(); //Động cơ quay thuận
 delay(1000);
 chaynghich();    //Động cơ quay ngược
 delay(1000);
 ngung();   //Động cơ dừng lại
 delay(1000);
}

void chaythuan()
{
  Serial.println("Chạy thuận");
  digitalWrite(InA1,HIGH);
  digitalWrite(InB1,LOW);
  digitalWrite(InA2,HIGH);
  digitalWrite(InB2,LOW);
  delay(15);
}
void chaynghich()
{
  Serial.println("Chạy nghịch");
  digitalWrite(InB1,HIGH);
  digitalWrite(InA1,LOW);
  digitalWrite(InB2,HIGH);
  digitalWrite(InA2,LOW);
  delay(15);
}

void ngung()
{
  Serial.println("Dừng lại");
  digitalWrite(InA1,LOW);
  digitalWrite(InB1,LOW);
  digitalWrite(InA2,LOW);
  digitalWrite(InB2,LOW);
  delay(15);
}

3.2. Mô phỏng trên phần mềm Proteus

Chúng ta hãy cùng quan sát quá trình mô phỏng trên phần mềm Proteus qua video sau nhé!

 • Động cơ quay theo chiều thuận đến tốc độ lớn nhất sau đó đảo chiều quay.

4. Sơ đồ đấu nối thực tế

Hình 2. Sơ đồ đấu nối thực tế điều khiển 2 động cơ DC chạy đồng tốc.

5. Kết luận

Từ nguyên lý điều khiển 2 động cơ chạy với cùng tốc độ như trên, các bạn có thể lấy đó làm nền để phát triển hơn nữa mô hình xe điều khiển từ xa dùng 2 động cơ DC.

Trần Lê Mân

error: Real Group - Efficiency Projects